Hoa Lư Wedding

• Địa chỉ: Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam - Số 2 phố Hoa Lư

• Số điện thoại: 0937876666/ 0934391118/ 0903207048

• Email: tieccuoihoalu@gmail.com

• Website: http://tieccuoihoalu.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://hoaluwedding.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://tieccuoihoalu@gmail.com